Latte Art Class

Share:

Latte Art Class

เนื้อหา Workshop

- เรียนรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของ Pitcher แต่ละประเภท
- ประเภทของแก้วและวิธีการจับที่ถูกต้อง
- ลักษณะ Shot กาแฟที่เหมาะในการทำ Latte Art
- ประเภทของนมและเทคนิคการสตีมยมที่เหมาะในการทำ Latte Art
- เทคนิคการทำ Latte Art เป็นลวดลายต่างๆ

สถานที่ Workshop

- ห้อง Training บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด
- 65/4-6 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- โทร. 083-540-6164 (ติดต่อคุณอุมาภรณ์ - ฝ่าย Training)

วัน / เวลา Workshop
วันที่ เวลา
21 กรกฎาคม  2565 9.30 – 17.00 น. 
15 สิงหาคม 2565 9.30 – 17.00 น. 
15 กันยายน  2565 9.30 – 17.00 น. 
18 ตุลาคม 2565 9.30 – 17.00 น. 
12 พฤศจิกายน 2565 9.30 – 17.00 น. 
16 ธันวาคม 2565 9.30 – 17.00 น. 
ค่าเข้าอบรม Workshop
รายละเอียด ราคา / 1 ท่าน *
Latte Art Class  5,500 บาท

*หมายเหตุ: ค่าเข้าอบรมดังกล่าวได้รวมค่าประกาศนียบัตรและค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัครเข้าร่วม Workshop

- โทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก Download File