<br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$alt in <b>D:\websites\ucck2.co.th\www\frontend\service.php</b> on line <b>104</b><br />

บริการของเรา

product1
ติดตั้ง
 • บริการติดตั้งและอบรมการใช้เครื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
product1
บริการซ่อมบำรุง (ระยะเวลาประกัน 1 ปี)
 • บริษัทฯ จะรับประกันอุปกรณ์และตัวเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้งเครื่อง
 • ลูกค้าสามารถตรวจเช็คสภาพเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ครั้งต่อปี
 • ภายในระยะเวลาประกันการบริการทุกครั้งจะไม่มีค่าบริการ
 • กรณีที่ตัวเครื่องมีการชำรุดอันเรื่องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่ด้วยหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน
 • กรณีที่ตัวเครื่องเกิดการชำรุดอันเกิดจากการใช้งานทั่วไป เช่น มีฝุ่นเกาะ สนิมขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการดูแลรักษาความสะอาดที่ไม่ถูกวิธี ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบงค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน
 
product1
บริการซ่อมบำรุง (หลังจากหมดประกัน)
 • ลูกค้าสามารถเลือกแพคเกจบริการซ่อมบำรุงแบบรายครั้งหรือรายปีได้ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับแพคเกจที่ลูกค้าเลือก
 
product1
บริการซ่อมบำรุง (กรณีเร่งด่วน)
 • ลูกค้าสามารถติดต่อแผนก Service ได้ที่เบอร์ 02-276-5169 โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับไปภายในเวลา 20 นาที
 • ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดแจ้งซ่อมภายใน 4-12 ชม. และจะดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชม.
 • ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดแจ้งซ่อมภายใน 24 ชม. และจะดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชม.

สาขาที่ให้บริการ

product1
สาขากรุงเทพฯ

65/4-6 ซ.โชคชัยเทียมร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร.02-2765169-70 ต่อ 100-102 และ 165

product1
สาขาเชียงใหม่

47/64 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-217-675 หรือ 085-918-4076 

product1
สาขาภูเก็ต

185/42 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-215-526 หรือ 088-185-0213

product1
สาขาขอนแก่น

555/18 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 092-225-8349

product1
สาขาอุดรธานี

90/6 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 092-225-8363