Barista Class

Share:

Barista Class

เนื้อหา Workshop

- ทำความรู้จักกับกาแฟและประวัติความเป็นมาของกาแฟ
- เรียนรู้ความแตกต่างของกาแฟแต่ละชนิด
- กระบวนการคั่วกาแฟและผลกระทบต่อรสชาติ
- การชิมเพื่อทดสอบรสชาติของกาแฟ
- Barista คือใคร และระบบงานของ Barista
- หลักในการชงกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟประเภทต่างๆ
- เมนูเครื่องดื่มพื้นฐานสำหรับ Barista
- มาตรฐานของ Espresso Shot และ การทำ shot กาแฟที่ถูกต้อง
- มาตรฐานของ steam milk และ การ steam ที่ถูกต้อง
- เทคนิคในการทำเครื่องดื่มในตระกูล Espresso ทั้งเครื่องดื่มร้อน, เครื่องดื่มเย็น และ เครื่องดื่มปั่น

สถานที่ Workshop

- ห้อง Training บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด
- 65/4-6 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- โทร. 083-540-6164 (ติดต่อคุณอุมาภรณ์ - ฝ่าย Training)

วัน / เวลา Workshop

หลักสูตร 1 วัน : เน้นภาคปฏับิติการลงมือทำเครื่องดื่มกาแฟ

วันที่ เวลา
7 พฤษภาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
7 มิถุนายน 2564 9.30 – 17.00 น.
16 กรกฏาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
9 สิงหาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
9 กันยายน 2564 9.30 – 17.00 น.
8 ตุลาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
9 พฤศจิกายน 2564 9.30 – 17.00 น.
8 ธันวาคม 2564 9.30 – 17.00 น.

หลักสูตร 2 วัน : เน้นภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และการลงมือทำเครื่องดื่มกาแฟ

วันที่ เวลา
29-30 พฤษภาคม 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
26-27 มิถุนายน 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2564  9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
28-29 สิงหาคม 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
25-26 กันยายน 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
30-31 ตุลาคม 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
27-28 พฤศจิกายน 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
25-26 ธันวาคม 2564 9.30 – 17.00 น. (ทั้ง 2 วัน)
ค่าเข้าอบรม Workshop
รายละเอียด ราคา / 1 ท่าน *
Barista Class (1 วัน) 3,000 บาท
Barista Class  (2 วัน) 4,000 บาท

*หมายเหตุ: ค่าเข้าอบรมดังกล่าวได้รวมค่าประกาศนยีบัตรและค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัครเข้าร่วม Workshop

- โทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก Download File